سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه‌ آموزشی‌، پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) 
مدیرگروه فقه سیاسی انجمن مطالعات سیاسی حوزه 
1385/01/01 
1386/01/01 
علمی و اجرائی 
همکاری 
موسسه‌ آموزشی‌، پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) - قم 
دبیر نشریه تخصصی معرفت (سیاسی) 
1384/01/01 
1387/01/01 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 
عضو هیئت علمی (استادیار)گروه علوم سیاسی 
1387/01/01 
ادامه دارد 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
موسسه‌ آموزشی‌، پژوهشی‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) - قم 
عضو شورای علمی گروه علوم سیاسی 
 
ادامه دارد 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
مدرسه علمی تخصصی فقه و اصول قم 
عضو گروه فقه سیاسی 
1385/01/01 
ادامه دارد 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
حوزه علمیه قم 
عضو انجمن مطالعات سیاسی 
 
ادامه دارد 
علمی ، پژوهشی