تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1383 
علوم سیاسی 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
0.00 
دکترا 
 
علوم سیاسی 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00