آثار صلح آمیز جهاد در روابط بین الملل بر اساس آیات قرآن کریم
40 بازدید
محل نشر: همایش قرآن و روابط بین الملل توسط امور خارجه ، تهران، 1388
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی