حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی
47 بازدید
محل نشر: معرفت سیاسی » پاییز و زمستان 1389 - شماره 4 (28 صفحه - از 5 تا 32)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از جمله مشخصه های حکومت اسلامی، که آن را از سایر حکومت های سیاسی متمایز می سازد، اهداف و غایاتی است که بر اساس آن حکومت اسلامی شکل می گیرد. این مقاله با رویکرد نظری و تحلیلی، به بررسی حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی می پردازد. با توجه به هدف غایی، اهداف میانی و اهداف مقدمی حکومت اسلامی، نشان داده شده است که حکومت اسلامی در درون خود ماهیتی کاملا حقوق بشری دارد و اساسا تحقق اهداف سه گانه مزبور در گرو تحقق حقوق متعالی بشر است. واژگان کلیدی: حکومت اسلامی، حقوق بشر، اهداف میانی اهداف مقدمی
آدرس اینترنتی